કોરોના થી બચવા માટેના ૫ સુરક્ષિત ઉપાયો ૧. ૧૪ એપ્રિલ સુધી ઘરમાં રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ ૨. હાથોને ૨૦ સેકન્ડ સુધી ધોઈએ ૩. ખાંસતા/છીંકતાં વખતે રૂમાલ, ટીશ્યુ અથવા કોણીનો ઉપયોગ કરીએ ૪. હાથ સૅનેટાઇઝ કર્યા વગર કે ધોયા વગર મોંહ ને ના અડીએ ૫. લોકોથી ૧ મીટર દૂર રહીએ

IndiaFightsCorona

કોરોના થી બચવા માટેના ૫ સુરક્ષિત ઉપાયો

૧. ૧૪ એપ્રિલ સુધી ઘરમાં રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ
૨. હાથોને ૨૦ સેકન્ડ સુધી ધોઈએ
૩. ખાંસતા/છીંકતાં વખતે રૂમાલ, ટીશ્યુ અથવા કોણીનો ઉપયોગ કરીએ
૪. હાથ સૅનેટાઇઝ કર્યા વગર કે ધોયા વગર મોંહ ને ના અડીએ
૫. લોકોથી ૧ મીટર દૂર રહીએ
#IndiaFightsCorona

કોરોના થી બચવા માટેના ૫ સુરક્ષિત ઉપાયો ૧. ૧૪ એપ્રિલ સુધી ઘરમાં રહીએ, સુરક્ષિત રહીએ ૨. હાથોને ૨૦ સેકન્ડ સુધી ધોઈએ ૩. ખાંસતા/છીંકતાં વખતે રૂમાલ, ટીશ્યુ અથવા કોણીનો ઉપયોગ કરીએ ૪. હાથ સૅનેટાઇઝ કર્યા વગર કે ધોયા વગર મોંહ ને ના અડીએ ૫. લોકોથી ૧ મીટર દૂર રહીએ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0