કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા વ્હીસલ બ્લોઅર ક્રિસ્ટોફર વાયલી એ યુકેમાં હાઉસ ઓફ કોમનની કમિટી માં જુબાની આપી કે "ભારતમાં કોંગ્રેસ (@INCIndia ) એનાલિટિકાના ક્લાયન્ટ હતા અને કોંગ્રેસના કેટલાંક પ્રોજેક્ટ્સ એનાલિટિકાએ પુરાં કર્યા છે"

Bharatiya Janata Party is the largest political party

કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા વ્હીસલ બ્લોઅર ક્રિસ્ટોફર વાયલી એ યુકેમાં હાઉસ ઓફ કોમનની કમિટી માં જુબાની આપી કે "ભારતમાં કોંગ્રેસ (@INCIndia ) એનાલિટિકાના ક્લાયન્ટ હતા અને કોંગ્રેસના કેટલાંક પ્રોજેક્ટ્સ એનાલિટિકાએ પુરાં કર્યા છે"

કેમ્બ્રિજ એનાલિટિકા વ્હીસલ બ્લોઅર ક્રિસ્ટોફર વાયલી એ યુકેમાં હાઉસ ઓફ કોમનની કમિટી માં જુબાની આપી કે "ભારતમાં કોંગ્રેસ (@INCIndia ) એનાલિટિકાના ક્લાયન્ટ હતા અને કોંગ્રેસના કેટલાંક પ્રોજેક્ટ્સ એનાલિટિકાએ પુરાં કર્યા છે"

Let's Connect

sm2p0