સુપ્રીમ કોર્ટે ખાનગી હોસ્પિટલના સંદર્ભમાં ગુજરાત મોડલની પ્રશંસા કરી છે‬. ‪ધન્વંતરી રથ મોડલને સમગ્ર દેશમાં સ્વીકૃતિ મળી છે.‬ ‪IIM અમદાવાદના રિપોર્ટમાં સરકારની કામગીરીને બિરદાવાઈ છે‬. ‪કોરોનાને સારી રીતે કંટ્રોલ કરવા આપણે પ્રયત્નશીલ છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

સુપ્રીમ કોર્ટે ખાનગી હોસ્પિટલના સંદર્ભમાં ગુજરાત મોડલની પ્રશંસા કરી છે‬.

‪ધન્વંતરી રથ મોડલને સમગ્ર દેશમાં સ્વીકૃતિ મળી છે.‬

‪IIM અમદાવાદના રિપોર્ટમાં સરકારની કામગીરીને બિરદાવાઈ છે‬.

‪કોરોનાને સારી રીતે કંટ્રોલ કરવા આપણે પ્રયત્નશીલ છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

સુપ્રીમ કોર્ટે ખાનગી હોસ્પિટલના સંદર્ભમાં ગુજરાત મોડલની પ્રશંસા કરી છે‬. ‪ધન્વંતરી રથ મોડલને સમગ્ર દેશમાં સ્વીકૃતિ મળી છે.‬ ‪IIM અમદાવાદના રિપોર્ટમાં સરકારની કામગીરીને બિરદાવાઈ છે‬. ‪કોરોનાને સારી રીતે કંટ્રોલ કરવા આપણે પ્રયત્નશીલ છીએ. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0