રૂપાણી સરકારના સુશાસન અને પારદર્શક નીતિઓના પરિણામે ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન IEM દ્વારા થયેલ મૂડીરોકાણમાં 51.23% હિસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં દેશમાં સ્થપાયેલા 2,574 મોટા ઊદ્યોગોમાંથી 734 ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં સ્થપાયા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રૂપાણી સરકારના સુશાસન અને પારદર્શક નીતિઓના પરિણામે ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન

IEM દ્વારા થયેલ મૂડીરોકાણમાં 51.23% હિસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે

છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં દેશમાં સ્થપાયેલા 2,574 મોટા ઊદ્યોગોમાંથી 734 ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં સ્થપાયા

રૂપાણી સરકારના સુશાસન અને પારદર્શક નીતિઓના પરિણામે ગુજરાત બન્યું બેસ્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન IEM દ્વારા થયેલ મૂડીરોકાણમાં 51.23% હિસ્સા સાથે સમગ્ર દેશમાં ગુજરાત મોખરે છેલ્લા ત્રણ વર્ષમાં દેશમાં સ્થપાયેલા 2,574 મોટા ઊદ્યોગોમાંથી 734 ઉદ્યોગો ગુજરાતમાં સ્થપાયા

Let's Connect

sm2p0