ગુજરાત સરકારે કોરોનાના કોઈ આંકડા ક્યારેય છુપાવ્યા નથી. ICMRની ગાઈડ લાઈન મુજબ જ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ પ્રતિ 10 લાખ વસ્તીએ 11 હજાર ટેસ્ટિંગ કરાયા. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકારે કોરોનાના કોઈ આંકડા ક્યારેય છુપાવ્યા નથી. ICMRની ગાઈડ લાઈન મુજબ જ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ પ્રતિ 10 લાખ વસ્તીએ 11 હજાર ટેસ્ટિંગ કરાયા. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

ગુજરાત સરકારે કોરોનાના કોઈ આંકડા ક્યારેય છુપાવ્યા નથી. ICMRની ગાઈડ લાઈન મુજબ જ ટેસ્ટિંગ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં સમગ્ર દેશમાં સૌથી વધુ પ્રતિ 10 લાખ વસ્તીએ 11 હજાર ટેસ્ટિંગ કરાયા. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0