નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત વિખ્યાત ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા નું સંબોધન તા.: 26 મે, 2020 - મંગળવાર સમય : સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત વિખ્યાત ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા નું સંબોધન
#HuPanCoronaWarrior

તા.: 26 મે, 2020 - મંગળવાર
સમય : સાંજે 6 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત વિખ્યાત ભાગવત કથાકાર પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ ઓઝા નું સંબોધન #HuPanCoronaWarrior તા.: 26 મે, 2020 - મંગળવાર સમય : સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0