નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ કટાર લેખક શ્રી જય વસાવડા નું સંબોધન તા.: 25 મે, 2020 - સોમવાર સમય : સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

HuPanCoronaWarrior

BJP | BJP Gujarat,  HuPanCoronaWarrior

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ કટાર લેખક શ્રી જય વસાવડા નું સંબોધન
#HuPanCoronaWarrior

તા.: 25 મે, 2020 - સોમવાર
સમય : સાંજે 6 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :
• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ કટાર લેખક શ્રી જય વસાવડા નું સંબોધન #HuPanCoronaWarrior તા.: 25 મે, 2020 - સોમવાર સમય : સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0