જેટલા આતંકવાદીઓએ ગુજરાતના અમરનાથ યાત્રીઓને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા તેમને બે-ત્રણ મહિનાના ટૂંકાગાળામાં વીણીવીણીને સાફ કરી નાખ્યા

GujaratWithNaMo

જેટલા આતંકવાદીઓએ ગુજરાતના અમરનાથ યાત્રીઓને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા તેમને બે-ત્રણ મહિનાના ટૂંકાગાળામાં વીણીવીણીને સાફ કરી નાખ્યા #GujaratWithNaMo

જેટલા આતંકવાદીઓએ ગુજરાતના અમરનાથ યાત્રીઓને મોતને ઘાટ ઉતાર્યા હતા તેમને બે-ત્રણ મહિનાના ટૂંકાગાળામાં વીણીવીણીને સાફ કરી નાખ્યા #GujaratWithNaMo

Let's Connect

sm2p0