એક રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી નર્મદાના મુદ્દા પર કચ્છ-કાઠિયાવાડના ખેડૂતોને પાણી મળે એ માટે દિલ્હી સરકાર સામે બાથ ભીડે અને સરકારને ઝૂકવુ પડે છતાં પણ તે વખતના વડાપ્રધાન જૂઠ્ઠું બોલે કે, મારી એમની જોડે વાત જ નહોતી થઈ તો આ જૂઠ્ઠાણું કોના ગળે ઉતરે?

GujaratWithModi

એક રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી નર્મદાના મુદ્દા પર કચ્છ-કાઠિયાવાડના ખેડૂતોને પાણી મળે એ માટે દિલ્હી સરકાર સામે બાથ ભીડે અને સરકારને ઝૂકવુ પડે છતાં પણ તે વખતના વડાપ્રધાન જૂઠ્ઠું બોલે કે, મારી એમની જોડે વાત જ નહોતી થઈ તો આ જૂઠ્ઠાણું કોના ગળે ઉતરે? #GujaratWithModi

એક રાજ્યનો મુખ્યમંત્રી નર્મદાના મુદ્દા પર કચ્છ-કાઠિયાવાડના ખેડૂતોને પાણી મળે એ માટે દિલ્હી સરકાર સામે બાથ ભીડે અને સરકારને ઝૂકવુ પડે છતાં પણ તે વખતના વડાપ્રધાન જૂઠ્ઠું બોલે કે, મારી એમની જોડે વાત જ નહોતી થઈ તો આ જૂઠ્ઠાણું કોના ગળે ઉતરે? #GujaratWithModi

Let's Connect

sm2p0