જે રીતે ખેડૂતો માટે વીજળીની સમસ્યા દૂર કરી તે જ રીતે ખેડૂતોને વીજળીના ભારણમાંથી પણ મુક્ત કરવાનું કામ હું કરીને રહીશ

GujaratWithModi

જે રીતે ખેડૂતો માટે વીજળીની સમસ્યા દૂર કરી તે જ રીતે ખેડૂતોને વીજળીના ભારણમાંથી પણ મુક્ત કરવાનું કામ હું કરીને રહીશ

#GujaratWithModi

જે રીતે ખેડૂતો માટે વીજળીની સમસ્યા દૂર કરી તે જ રીતે ખેડૂતોને વીજળીના ભારણમાંથી પણ મુક્ત કરવાનું કામ હું કરીને રહીશ #GujaratWithModi

Let's Connect

sm2p0