કોંગ્રેસના લોકો લખી રાખે કે આ મોદી છે, ચા વેચશે પણ તમારી જેમ દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે

GujaratWithModi

કોંગ્રેસના લોકો લખી રાખે કે આ મોદી છે, ચા વેચશે પણ તમારી જેમ દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે

#GujaratWithModi

કોંગ્રેસના લોકો લખી રાખે કે આ મોદી છે, ચા વેચશે પણ તમારી જેમ દેશ વેચવાનું પાપ ક્યારેય નહીં કરે #GujaratWithModi

Let's Connect

sm2p0