કોંગ્રેસીયાઓએ ગુજરાતમાં ખૂણે ખૂણે જઈને જે કીચડ ઉછાળ્યો છે એના માટે હું એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનુ છું કારણ કે હવે કીચડમાં કમળનું ખીલવાનું આસાન બની ગયું છે

GujaratWithModi

કોંગ્રેસીયાઓએ ગુજરાતમાં ખૂણે ખૂણે જઈને જે કીચડ ઉછાળ્યો છે એના માટે હું એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનુ છું કારણ કે હવે કીચડમાં કમળનું ખીલવાનું આસાન બની ગયું છે

#GujaratWithModi

કોંગ્રેસીયાઓએ ગુજરાતમાં ખૂણે ખૂણે જઈને જે કીચડ ઉછાળ્યો છે એના માટે હું એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનુ છું કારણ કે હવે કીચડમાં કમળનું ખીલવાનું આસાન બની ગયું છે #GujaratWithModi

Let's Connect

sm2p0