ગુજરાત સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratGauravDivas

ગુજરાત સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratGauravDivas

ગુજરાત સ્થાપના દિવસની શુભેચ્છા પાઠવતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratGauravDivas

Let's Connect

sm2p0