નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ ઘર બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક અવશ્ય પહેરીએ, સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગનું પાલન કરીએ અને વારંવાર હાથ ધોઈને તેને સેનિટાઇઝ કરીએ.

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ

ઘર બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક અવશ્ય પહેરીએ, સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગનું પાલન કરીએ અને વારંવાર હાથ ધોઈને તેને સેનિટાઇઝ કરીએ.
#GujaratFightsCovid19
#IndiaFightsCorona

નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ ઘર બહાર નીકળતી વખતે માસ્ક અવશ્ય પહેરીએ, સોશિયલ ડિસ્ટર્ન્સિંગનું પાલન કરીએ અને વારંવાર હાથ ધોઈને તેને સેનિટાઇઝ કરીએ. #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0