કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર વિશ્વ એક ચિંતા અને મુંઝવણમાં છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કોરોના સામે લડવા માટે રાષ્ટ્રજોગ સંદેશમાં લોકોને સંકલ્પ અને સંયમની અપીલ કરી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19, IndiaFightsCorona

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર વિશ્વ એક ચિંતા અને મુંઝવણમાં છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કોરોના સામે લડવા માટે રાષ્ટ્રજોગ સંદેશમાં લોકોને સંકલ્પ અને સંયમની અપીલ કરી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

#GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર વિશ્વ એક ચિંતા અને મુંઝવણમાં છે ત્યારે પ્રધાનમંત્રીશ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કોરોના સામે લડવા માટે રાષ્ટ્રજોગ સંદેશમાં લોકોને સંકલ્પ અને સંયમની અપીલ કરી છે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #GujaratFightsCovid19 #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0