લડતો કોરોના સામે જે જંગ, રંગ તે ખાખી રે કોરોના મહામારીના સમયે પ્રથમ હરોળમાં રહીને રાજ્યના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અને સેવા માટે ઉચ્ચત્તમ કામગીરી નિભાવી રહેલી ગુજરાત પોલીસને દરેક ગુજરાતી દિલથી સલામ પાઠવે છે.

GujaratFightsCovid19, DilSeThankYou

લડતો કોરોના સામે જે જંગ, રંગ તે ખાખી રે

કોરોના મહામારીના સમયે પ્રથમ હરોળમાં રહીને રાજ્યના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અને સેવા માટે ઉચ્ચત્તમ કામગીરી નિભાવી રહેલી ગુજરાત પોલીસને દરેક ગુજરાતી દિલથી સલામ પાઠવે છે.
#GujaratFightsCovid19 #DilSeThankYou

લડતો કોરોના સામે જે જંગ, રંગ તે ખાખી રે કોરોના મહામારીના સમયે પ્રથમ હરોળમાં રહીને રાજ્યના નાગરિકોના સ્વાસ્થ્ય અને સેવા માટે ઉચ્ચત્તમ કામગીરી નિભાવી રહેલી ગુજરાત પોલીસને દરેક ગુજરાતી દિલથી સલામ પાઠવે છે. #GujaratFightsCovid19 #DilSeThankYou

Let's Connect

sm2p0