પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

GujaratFightsCovid19

પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#GujaratFightsCovid19

પ્રેસ મીડિયાને સંબોધતા પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0