સમજદારીનો નવો અર્થ એટલે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગ. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ.

GujaratFightsCovid19

સમજદારીનો નવો અર્થ એટલે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગ. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ.
#GujaratFightsCovid19

સમજદારીનો નવો અર્થ એટલે સોશ્યલ ડિસ્ટન્સીંગ. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0