સાંભળો, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અદ્યતન સારવાર થકી કોરોનાને હરાવી સ્વસ્થ થયેલા દર્દીઓના અનુભવો. તેઓ હોસ્પિટલ, ડોક્ટરો સહીત સમગ્ર તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીને વખાણી રહ્યા છે.

GujaratFightsCovid19

સાંભળો, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અદ્યતન સારવાર થકી કોરોનાને હરાવી સ્વસ્થ થયેલા દર્દીઓના અનુભવો.

તેઓ હોસ્પિટલ, ડોક્ટરો સહીત સમગ્ર તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીને વખાણી રહ્યા છે.
#GujaratFightsCovid19

સાંભળો, અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અદ્યતન સારવાર થકી કોરોનાને હરાવી સ્વસ્થ થયેલા દર્દીઓના અનુભવો. તેઓ હોસ્પિટલ, ડોક્ટરો સહીત સમગ્ર તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલ કામગીરીને વખાણી રહ્યા છે. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0