કોંગ્રેસના શ્રી અમિત ચાવડા લોકપાલન અને લોકસેવા કરનારાઓની ટીકા ના કરે.આવી પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસ જુઠ્ઠા આક્ષેપોનું અને હલ્કી કક્ષાનું રાજકારણ ના કરે. કોંગ્રેસ પાણી માંથી પોરા કાઢવાનું બંધ કરે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા

GujaratFightsCovid19

કોંગ્રેસના શ્રી અમિત ચાવડા લોકપાલન અને લોકસેવા કરનારાઓની ટીકા ના કરે.આવી પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસ જુઠ્ઠા આક્ષેપોનું અને હલ્કી કક્ષાનું રાજકારણ ના કરે. કોંગ્રેસ પાણી માંથી પોરા કાઢવાનું બંધ કરે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા
#GujaratFightsCovid19

કોંગ્રેસના શ્રી અમિત ચાવડા લોકપાલન અને લોકસેવા કરનારાઓની ટીકા ના કરે.આવી પરિસ્થિતિમાં કોંગ્રેસ જુઠ્ઠા આક્ષેપોનું અને હલ્કી કક્ષાનું રાજકારણ ના કરે. કોંગ્રેસ પાણી માંથી પોરા કાઢવાનું બંધ કરે. : પ્રદેશ પ્રવક્તા શ્રી ભરતભાઈ પંડ્યા #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0