👉 કોરોના વાયરસની સ્થિતી બાદ રાજ્યમાં આર્થિક ક્ષેત્રે પુનઃ નિર્માણ માટે ઉચ્ચસ્તરીય સમિતીની રચના કરતી રૂપાણી સરકાર 👉 સમિતિ દ્વારા એક મહિનામાં રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે અને કમિટી દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી ભલામણોના આધારે સરકાર નિર્ણય કરશે

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉 કોરોના વાયરસની સ્થિતી બાદ રાજ્યમાં આર્થિક ક્ષેત્રે પુનઃ નિર્માણ માટે ઉચ્ચસ્તરીય સમિતીની રચના કરતી રૂપાણી સરકાર

👉 સમિતિ દ્વારા એક મહિનામાં રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે અને કમિટી દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી ભલામણોના આધારે સરકાર નિર્ણય કરશે
#GujaratFightsCovid19

👉 કોરોના વાયરસની સ્થિતી બાદ રાજ્યમાં આર્થિક ક્ષેત્રે પુનઃ નિર્માણ માટે ઉચ્ચસ્તરીય સમિતીની રચના કરતી રૂપાણી સરકાર 👉 સમિતિ દ્વારા એક મહિનામાં રિપોર્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે અને કમિટી દ્વારા સૂચવવામાં આવેલી ભલામણોના આધારે સરકાર નિર્ણય કરશે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0