માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડના સંયોજકશ્રીઓ સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડના સંયોજકશ્રીઓ સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડના સંયોજકશ્રીઓ સાથે વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0