કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા કોરોના ની સારવારમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓ માટે જરૂરી સંશાધનો મોકલવામાં આવ્યા હતા જેને રાજ્ય સરકાર વતી સ્વીકારતા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા કોરોના ની સારવારમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓ માટે જરૂરી સંશાધનો મોકલવામાં આવ્યા હતા જેને રાજ્ય સરકાર વતી સ્વીકારતા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratFightsCovid19

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અને ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા કોરોના ની સારવારમાં જોડાયેલા કર્મચારીઓ માટે જરૂરી સંશાધનો મોકલવામાં આવ્યા હતા જેને રાજ્ય સરકાર વતી સ્વીકારતા નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0