👉 રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર 👉 સૌથી ઝડપથી કોરોના ફેલાતો હોય તેવા દેશના ટોપ ફાઈવ રાજ્યોની યાદીમાંથી ગુજરાત બહાર 👉 ગુજરાતમાં કેસ ડબલ થવાની ગતિ ઘણા રાજ્યોની તુલનામાં ક્યાંય ઓછી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉 રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર

👉 સૌથી ઝડપથી કોરોના ફેલાતો હોય તેવા દેશના ટોપ ફાઈવ રાજ્યોની યાદીમાંથી ગુજરાત બહાર

👉 ગુજરાતમાં કેસ ડબલ થવાની ગતિ ઘણા રાજ્યોની તુલનામાં ક્યાંય ઓછી
#GujaratFightsCovid19

👉 રૂપાણી સરકારના એક્શનની અસર 👉 સૌથી ઝડપથી કોરોના ફેલાતો હોય તેવા દેશના ટોપ ફાઈવ રાજ્યોની યાદીમાંથી ગુજરાત બહાર 👉 ગુજરાતમાં કેસ ડબલ થવાની ગતિ ઘણા રાજ્યોની તુલનામાં ક્યાંય ઓછી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0