ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રની તમામ વિધાનસભાઓમાં ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને રાશન સહાયની કીટનું વિતરણ કરાયું.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રની તમામ વિધાનસભાઓમાં ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને રાશન સહાયની કીટનું વિતરણ કરાયું.
#GujaratFightsCovid19

ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રની તમામ વિધાનસભાઓમાં ગાંધીનગર લોકસભાના સાંસદ તથા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ પરિવારોને રાશન સહાયની કીટનું વિતરણ કરાયું. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0