રાજ્યના ખેડૂતોને પિયત સિંચાઇ માટે સગવડતા આપતો રૂપાણી સરકારનો વધુ એક હિતલક્ષી નિર્ણય

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રાજ્યના ખેડૂતોને પિયત સિંચાઇ માટે સગવડતા આપતો રૂપાણી સરકારનો વધુ એક હિતલક્ષી નિર્ણય
#GujaratFightsCovid19

રાજ્યના ખેડૂતોને પિયત સિંચાઇ માટે સગવડતા આપતો રૂપાણી સરકારનો વધુ એક હિતલક્ષી નિર્ણય #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0