રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬‪ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કોરોનાના દર્દીઓને વિનામૂલ્યે સારવાર અપાશે‬ ‪✔ રાજ્ય સરકાર દ્વારા દરેક જિલ્લામાં ખાનગી હોસ્પિટલોને સારવાર માટે માન્યતા અપાઈ ‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬‪ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કોરોનાના દર્દીઓને વિનામૂલ્યે સારવાર અપાશે‬

‪✔ રાજ્ય સરકાર દ્વારા દરેક જિલ્લામાં ખાનગી હોસ્પિટલોને સારવાર માટે માન્યતા અપાઈ ‬
‪#GujaratFightsCovid19

રાજ્ય સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય ‬‪ખાનગી હોસ્પિટલોમાં કોરોનાના દર્દીઓને વિનામૂલ્યે સારવાર અપાશે‬ ‪✔ રાજ્ય સરકાર દ્વારા દરેક જિલ્લામાં ખાનગી હોસ્પિટલોને સારવાર માટે માન્યતા અપાઈ ‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0