ગુજરાત બાયો ટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે કરેલી શોધ સમગ્ર વિશ્વ માટે આશીર્વાદરૂપ બનશે‬ ‪👉 ગુજરાત બાયો ટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે કોરોનાનું વંશસૂત્ર ‘જીનોમ’ શોધી લીધું‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ગુજરાત બાયો ટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે કરેલી શોધ સમગ્ર વિશ્વ માટે આશીર્વાદરૂપ બનશે‬

‪👉 ગુજરાત બાયો ટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે કોરોનાનું વંશસૂત્ર ‘જીનોમ’ શોધી લીધું‬
‪#GujaratFightsCovid19

ગુજરાત બાયો ટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે કરેલી શોધ સમગ્ર વિશ્વ માટે આશીર્વાદરૂપ બનશે‬ ‪👉 ગુજરાત બાયો ટેક્નોલોજી રિસર્ચ સેન્ટરે કોરોનાનું વંશસૂત્ર ‘જીનોમ’ શોધી લીધું‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0