કોરોના સામે લડતાં અગ્રીમ હરોળના યોદ્ધાઓ પોલીસ, સફાઈ કર્મચારી, સરકારી કર્મચારીઓ, ડોક્ટર - નર્સ, બેંક - પોસ્ટ ઓફીસનાં કર્મચારીઓ માટે ધન્યવાદ પત્રો લખાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના સામે લડતાં અગ્રીમ હરોળના યોદ્ધાઓ પોલીસ, સફાઈ કર્મચારી, સરકારી કર્મચારીઓ, ડોક્ટર - નર્સ, બેંક - પોસ્ટ ઓફીસનાં કર્મચારીઓ માટે ધન્યવાદ પત્રો લખાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#GujaratFightsCovid19

કોરોના સામે લડતાં અગ્રીમ હરોળના યોદ્ધાઓ પોલીસ, સફાઈ કર્મચારી, સરકારી કર્મચારીઓ, ડોક્ટર - નર્સ, બેંક - પોસ્ટ ઓફીસનાં કર્મચારીઓ માટે ધન્યવાદ પત્રો લખાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0