વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ કોરોના સામેની લડાઈમાં નાગરિકોના આરોગ્ય હિત રક્ષા માટે રાજ્ય સરકારે લીધેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ

કોરોના સામેની લડાઈમાં નાગરિકોના આરોગ્ય હિત રક્ષા માટે રાજ્ય સરકારે લીધેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો
#GujaratFightsCovid19

વિશ્વ આરોગ્ય દિવસ કોરોના સામેની લડાઈમાં નાગરિકોના આરોગ્ય હિત રક્ષા માટે રાજ્ય સરકારે લીધેલા મહત્વપૂર્ણ નિર્ણયો #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0