વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદ ખાતે કોરોનાની સારવાર માટે તૈયાર કરાયેલ કોવિડ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની સી.એમ.ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી જાતમાહિતી મેળવી યુધ્ધના ધોરણે વ્યવસ્થા ઉભી કરનારા ડોક્ટર્સ તથા મેડિકલ સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદ ખાતે કોરોનાની સારવાર માટે તૈયાર કરાયેલ કોવિડ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની સી.એમ.ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી જાતમાહિતી મેળવી યુધ્ધના ધોરણે વ્યવસ્થા ઉભી કરનારા ડોક્ટર્સ તથા મેડિકલ સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

વડોદરા, સુરત, રાજકોટ અને અમદાવાદ ખાતે કોરોનાની સારવાર માટે તૈયાર કરાયેલ કોવિડ હોસ્પિટલમાં ઉપલબ્ધ સુવિધાઓની સી.એમ.ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી જાતમાહિતી મેળવી યુધ્ધના ધોરણે વ્યવસ્થા ઉભી કરનારા ડોક્ટર્સ તથા મેડિકલ સ્ટાફને અભિનંદન પાઠવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0