સી.એમ.ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી લોકડાઉનમાં ફરજ બજાવી રહેલા પોલીસ અધિકારીઓ સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

સી.એમ.ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી લોકડાઉનમાં ફરજ બજાવી રહેલા પોલીસ અધિકારીઓ સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

સી.એમ.ડેશ બોર્ડના માધ્યમથી લોકડાઉનમાં ફરજ બજાવી રહેલા પોલીસ અધિકારીઓ સાથે સંવાદ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0