કોરોના સંકટમાં દોસ્તીનો નવો મતલબ એટલે સોશિયલ ડિસ્ટનસીંગ. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ.

GujaratFightsCovid19

કોરોના સંકટમાં દોસ્તીનો નવો મતલબ એટલે સોશિયલ ડિસ્ટનસીંગ. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ.
#GujaratFightsCovid19

કોરોના સંકટમાં દોસ્તીનો નવો મતલબ એટલે સોશિયલ ડિસ્ટનસીંગ. નવી આદતો અપનાવીએ, કોરોનાને હરાવીએ. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0