અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના દર્દીઓને ગુણવત્તા યુક્ત સારવાર આપવામાં આવે છે. સાથે જ સ્વછતાનું પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને ભારત સરકારની ગાઈડલાઇનનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવામાં આવે છે.

GujaratFightsCovid19

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના દર્દીઓને ગુણવત્તા યુક્ત સારવાર આપવામાં આવે છે. સાથે જ સ્વછતાનું પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને ભારત સરકારની ગાઈડલાઇનનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવામાં આવે છે.
#GujaratFightsCovid19

અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોરોના દર્દીઓને ગુણવત્તા યુક્ત સારવાર આપવામાં આવે છે. સાથે જ સ્વછતાનું પણ એટલું જ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે અને ભારત સરકારની ગાઈડલાઇનનું સંપૂર્ણપણે પાલન કરવામાં આવે છે. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0