કોંગ્રેસના આરોપોનું ખંડન કરી તેના પર પ્રતિક્રિયા આપતા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા

GujaratFightsCovid19

કોંગ્રેસના આરોપોનું ખંડન કરી તેના પર પ્રતિક્રિયા આપતા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા
#GujaratFightsCovid19

કોંગ્રેસના આરોપોનું ખંડન કરી તેના પર પ્રતિક્રિયા આપતા રાજ્યના ગૃહમંત્રી શ્રી પ્રદીપસિંહ જાડેજા #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0