આવો સાંભળીએ નામાંકીત ક્રીકેટર શ્રી ચેતેશ્વર પૂજારા નો કોરોના ક્રાઇસીસ વિશે અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા અસરકારક પગલા વિશેનો પ્રતિભાવ

GujaratFightsCovid19

આવો સાંભળીએ નામાંકીત ક્રીકેટર શ્રી ચેતેશ્વર પૂજારા નો કોરોના ક્રાઇસીસ વિશે અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા અસરકારક પગલા વિશેનો પ્રતિભાવ
#GujaratFightsCovid19

આવો સાંભળીએ નામાંકીત ક્રીકેટર શ્રી ચેતેશ્વર પૂજારા નો કોરોના ક્રાઇસીસ વિશે અને ગુજરાત સરકાર દ્વારા લેવામાં આવી રહેલા અસરકારક પગલા વિશેનો પ્રતિભાવ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0