લોકડાઉન દરમિયાન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબોને મળી રહી છે સહાયતા લાખો માતાઓ બહેનોને વિધવા પેન્શન યોજના હેઠળ પેન્શન સહાયતા,લાખો ગરીબોને મફત ગેસ અને રાશન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી લોકોનું જીવન સરળ બનાવી રહી છે ભાજપ સરકાર

GujaratFightsCovid19

લોકડાઉન દરમિયાન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબોને મળી રહી છે સહાયતા

લાખો માતાઓ બહેનોને વિધવા પેન્શન યોજના હેઠળ પેન્શન સહાયતા,લાખો ગરીબોને મફત ગેસ અને રાશન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી લોકોનું જીવન સરળ બનાવી રહી છે ભાજપ સરકાર
#GujaratFightsCovid19

લોકડાઉન દરમિયાન કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની યોજનાઓ દ્વારા જરૂરિયાતમંદ અને ગરીબોને મળી રહી છે સહાયતા લાખો માતાઓ બહેનોને વિધવા પેન્શન યોજના હેઠળ પેન્શન સહાયતા,લાખો ગરીબોને મફત ગેસ અને રાશન સામગ્રી ઉપલબ્ધ કરાવી લોકોનું જીવન સરળ બનાવી રહી છે ભાજપ સરકાર #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0