પ્રેસ મીડિયા સાથે સંવાદ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

GujaratFightsCovid19

પ્રેસ મીડિયા સાથે સંવાદ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#GujaratFightsCovid19

પ્રેસ મીડિયા સાથે સંવાદ કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0