ગુજરાતમાં કોરોના સામે અગ્રીમ હરોળમાં રહી લડી રહેલા તમામ કોરોના વોરિયર્સના યોગદાન, હિંમત અને સેવાને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

GujaratFightsCovid19

ગુજરાતમાં કોરોના સામે અગ્રીમ હરોળમાં રહી લડી રહેલા તમામ કોરોના વોરિયર્સના યોગદાન, હિંમત અને સેવાને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી
#GujaratFightsCovid19

ગુજરાતમાં કોરોના સામે અગ્રીમ હરોળમાં રહી લડી રહેલા તમામ કોરોના વોરિયર્સના યોગદાન, હિંમત અને સેવાને બિરદાવતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0