કોરોના મહામારીના સમયમાં સમગ્ર રાજ્ય એકજુટ થઇને લડી રહયું છે ત્યારે વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ પણ રાજ્યના માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના કાર્યને બિરદાવી રહ્યા છે

GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારીના સમયમાં સમગ્ર રાજ્ય એકજુટ થઇને લડી રહયું છે ત્યારે વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ પણ રાજ્યના માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના કાર્યને બિરદાવી રહ્યા છે #GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારીના સમયમાં સમગ્ર રાજ્ય એકજુટ થઇને લડી રહયું છે ત્યારે વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ પણ રાજ્યના માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ના કાર્યને બિરદાવી રહ્યા છે #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0