પોલીસ, ડોક્ટર્સ અને નર્સ પર કરવામાં આવી રહેલા હુમલાઓને હું સખત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. હું કોંગ્રેસ પાર્ટીને કહેવા માંગુ છું કે આવા હુમલાઓ બંધ થવા જોઈએ અને તેને માટે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

GujaratFightsCovid19

પોલીસ, ડોક્ટર્સ અને નર્સ પર કરવામાં આવી રહેલા હુમલાઓને હું સખત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. હું કોંગ્રેસ પાર્ટીને કહેવા માંગુ છું કે આવા હુમલાઓ બંધ થવા જોઈએ અને તેને માટે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#GujaratFightsCovid19

પોલીસ, ડોક્ટર્સ અને નર્સ પર કરવામાં આવી રહેલા હુમલાઓને હું સખત શબ્દોમાં વખોડી નાંખું છું. હું કોંગ્રેસ પાર્ટીને કહેવા માંગુ છું કે આવા હુમલાઓ બંધ થવા જોઈએ અને તેને માટે જરૂરી પગલાં લેવા જોઈએ. : પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0