કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે દીવડો પ્રગટાવી દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે દીવડો પ્રગટાવી દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#GujaratFightsCovid19

કોરોના મહામારી સામે સમગ્ર દેશ લડી રહ્યો છે ત્યારે આજે રામનવમીના પાવન અવસરે દીવડો પ્રગટાવી દેશના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0