સમય છે ઘરે જ રહીને કોરોના વાયરસ સામે લાડવાનો સાથે સાથે રાજ્યના જરૂરિયાતમંદ લોકોનું ધ્યાન રાખવાનો. આપણે બસ લોકડાઉનનું પાલન કરતા રહીએ, બાકીની બધી ચિંતા કરી રહી છે ગુજરાત સરકાર. ઘરે બેસીને હરાવીએ કોરોના વાયરસને અને બનીએ ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ

GujaratFightsCovid19

સમય છે ઘરે જ રહીને કોરોના વાયરસ સામે લાડવાનો સાથે સાથે રાજ્યના જરૂરિયાતમંદ લોકોનું ધ્યાન રાખવાનો.

આપણે બસ લોકડાઉનનું પાલન કરતા રહીએ, બાકીની બધી ચિંતા કરી રહી છે ગુજરાત સરકાર.

ઘરે બેસીને હરાવીએ કોરોના વાયરસને અને બનીએ ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ
#GujaratFightsCovid19

સમય છે ઘરે જ રહીને કોરોના વાયરસ સામે લાડવાનો સાથે સાથે રાજ્યના જરૂરિયાતમંદ લોકોનું ધ્યાન રાખવાનો. આપણે બસ લોકડાઉનનું પાલન કરતા રહીએ, બાકીની બધી ચિંતા કરી રહી છે ગુજરાત સરકાર. ઘરે બેસીને હરાવીએ કોરોના વાયરસને અને બનીએ ગુજરાતના કોરોના વોરિયર્સ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0