પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ કારોબારી સભ્યશ્રીઓ, ઝોન ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ અને જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ-સહઇન્ચાર્જશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ કારોબારી સભ્યશ્રીઓ, ઝોન ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ અને જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ-સહઇન્ચાર્જશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા અને પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા એ પ્રદેશ આઈ.ટી-સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ કારોબારી સભ્યશ્રીઓ, ઝોન ઇન્ચાર્જશ્રીઓ, ઝોન પ્રભારીશ્રીઓ અને જિલ્લા/મહાનગરના ઇન્ચાર્જ-સહઇન્ચાર્જશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0