પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને અનુસૂચિત મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શંભુનાથ ટુંડિયાજી એ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારી, જિલ્લા પ્રમુખ/મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને અનુસૂચિત મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શંભુનાથ ટુંડિયાજી એ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારી, જિલ્લા પ્રમુખ/મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો.
#GujaratFightsCovid19

પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી, અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ શ્રી વિનોદ સોનકરજી, પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઈ દલસાણીયા તથા પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણભાઈ બ્રહ્મભટ્ટ અને અનુસૂચિત મોરચાના પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી શંભુનાથ ટુંડિયાજી એ અનુસૂચિત જાતિ મોરચાના પ્રદેશ પદાધિકારી, જિલ્લા પ્રમુખ/મહામંત્રીશ્રીઓ સાથે વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0