પેંશનરો માટે ગુજરાત સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય 👉 ચાલુ વર્ષે પેંશનરોના હયાતીની ખરાઈ માટે એક મહિનાની મુદત વધારવામાં આવી 👉 આ વર્ષે હયાતીની ખરાઈ જૂન થી ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવશે 👉અગાઉ પેંશનરોના હયાતીની ખરાઈ મે થી જુલાઈ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવતી હતી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

પેંશનરો માટે ગુજરાત સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય

👉 ચાલુ વર્ષે પેંશનરોના હયાતીની ખરાઈ માટે એક મહિનાની મુદત વધારવામાં આવી

👉 આ વર્ષે હયાતીની ખરાઈ જૂન થી ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવશે

👉અગાઉ પેંશનરોના હયાતીની ખરાઈ મે થી જુલાઈ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવતી હતી
#GujaratFightsCovid19

પેંશનરો માટે ગુજરાત સરકારનો સંવેદનશીલ નિર્ણય 👉 ચાલુ વર્ષે પેંશનરોના હયાતીની ખરાઈ માટે એક મહિનાની મુદત વધારવામાં આવી 👉 આ વર્ષે હયાતીની ખરાઈ જૂન થી ઓગસ્ટ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવશે 👉અગાઉ પેંશનરોના હયાતીની ખરાઈ મે થી જુલાઈ મહિના દરમિયાન કરવામાં આવતી હતી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0