કોરોના વાયરસના સંક્રમણની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા રાજકોટ અને ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરના સંસદસભ્યશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો. આ કોન્ફરન્સમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસના સંક્રમણની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા રાજકોટ અને ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરના સંસદસભ્યશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો. આ કોન્ફરન્સમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસના સંક્રમણની પરિસ્થિતિની સમીક્ષા કરવા રાજકોટ અને ભાવનગર જિલ્લા અને શહેરના સંસદસભ્યશ્રીઓ અને ધારાસભ્યશ્રીઓ સાથે માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી એ વિડિયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંવાદ કર્યો હતો. આ કોન્ફરન્સમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને માન. મંત્રી શ્રી વિભાવરીબેન દવે પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0