આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નોર્થ ઝોન અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય ઝોનની આઈ.ટી. - સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકોમાં આઈ.ટી. - સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નોર્થ ઝોન અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય ઝોનની આઈ.ટી. - સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકોમાં આઈ.ટી. - સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા.
#GujaratFightsCovid19

આજરોજ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા તેમજ પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી કે.સી.પટેલની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં નોર્થ ઝોન અને પ્રદેશ મહામંત્રી શ્રી શબ્દશરણ બ્રહ્મભટ્ટ ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં મધ્ય ઝોનની આઈ.ટી. - સોશિયલ મીડિયા વિભાગની બેઠક યોજાઈ. આ બેઠકોમાં આઈ.ટી. - સોશિયલ મીડિયા વિભાગના પ્રદેશ ઇન્ચાર્જ ડો. પંકજભાઈ શુક્લા પણ ઉપસ્થિત રહ્યા. #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0