કોંગ્રેસના નેતા અને રાહુલ ગાંધીના અંગત એવા સલમાન નિઝામી કહે છે તમારો બાપ કોણ છે, તમારી મા કોણ છે, તે આઝાદ કાશ્મીરની પણ માગણી કરે છે અને કહે છે કે દરેક ઘરમાંથી અફઝલ નીકળશે તો આવા તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવાવાળા લોકો દ્વારા કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડવા માંગે છે?

Gujarat4Modi

કોંગ્રેસના નેતા અને રાહુલ ગાંધીના અંગત એવા સલમાન નિઝામી કહે છે તમારો બાપ કોણ છે, તમારી મા કોણ છે, તે આઝાદ કાશ્મીરની પણ માગણી કરે છે અને કહે છે કે દરેક ઘરમાંથી અફઝલ નીકળશે તો આવા તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવાવાળા લોકો દ્વારા કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડવા માંગે છે? #Gujarat4Modi

કોંગ્રેસના નેતા અને રાહુલ ગાંધીના અંગત એવા સલમાન નિઝામી કહે છે તમારો બાપ કોણ છે, તમારી મા કોણ છે, તે આઝાદ કાશ્મીરની પણ માગણી કરે છે અને કહે છે કે દરેક ઘરમાંથી અફઝલ નીકળશે તો આવા તુષ્ટિકરણની રાજનીતિ કરવાવાળા લોકો દ્વારા કોંગ્રેસ ચૂંટણી લડવા માંગે છે? #Gujarat4Modi

Let's Connect

sm2p0