આ દેશ જ મારા મા-બાપ છે અને જેમ એક સંતાન જિંદગીભર મા-બાપની સેવા કરે એમ હું પણ આ ભારત માતાનો દીકરો આ ભારત માતાની જિંદગીભર સેવા કરવા નીકળ્યો છું

Gujarat4Modi

આ દેશ જ મારા મા-બાપ છે અને જેમ એક સંતાન જિંદગીભર મા-બાપની સેવા કરે એમ હું પણ આ ભારત માતાનો દીકરો આ ભારત માતાની જિંદગીભર સેવા કરવા નીકળ્યો છું #Gujarat4Modi

આ દેશ જ મારા મા-બાપ છે અને જેમ એક સંતાન જિંદગીભર મા-બાપની સેવા કરે એમ હું પણ આ ભારત માતાનો દીકરો આ ભારત માતાની જિંદગીભર સેવા કરવા નીકળ્યો છું #Gujarat4Modi

Let's Connect

sm2p0